REVISIONSFIRMAET PETER MOHR   |   Krogen 4, 8300 Odder   |   Fastnet: 32 15 22 22   |   Mobil: 21 95 22 22   |   E-mail: pm@revisor.pm
Revisionsfirmaet Peter Mohr
Rådgivning og assistance med..

- Årsrapport
- Selvangivelse
- Bogføring
- Momsregnskab
- Lønadministration
- Skattemæssige forhold
- Udlejning af fast ejendom
- Forældrekøb
- Hjælp til iværksættere
- Og meget mere
Regnskabsassistance ved fravalg af revision
Jeg assisterer med udarbejdelse af årsrapport, skattebilag og selvangivelse for dit selskab, når du har fravalgt revision. Du sparer omkostningerne og besværet i forbindelse med en revision, men har stadig orden i tingene over for myndighederne.

Jeg hjælper også med det formelle i forbindelse med fravalg af revision, herunder udfærdigelse af de nødvendige dokumenter og indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Små selskaber har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af mange selskaber, men erfaringerne viser, at en række selskaber og deres ejere ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Selskabet skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom revision er fravalgt.

Betingelser for fravalg af revision
Fravalg af revision kan ske på en ordinær generalforsamling med virkning fremadrettet, eller allerede ved selskabets stiftelse.

Selskaber kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

   - en balancesum på 4 mio. kr.
   - en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
   - et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Selskabet kan fravælge revision allerede ved stiftelsen, hvis det skønnes, at virksomheden ikke vil overskride to af de tre ovennævnte grænser.

Nystiftede selskaber kan efter det første regnskabsår fravælge revision, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte grænser.

Fravalg af revision i holdingselskaber
Små holdingselskaber kan på den ordinære generalforsamling eller allerede ved stiftelsen træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab ikke skal revideres.

Holdingselskaber defineres som selskaber, der ejer kapitalandele i andre selskaber og udøver betydelig indflydelse over et eller flere af disse selskaber. Et selskab formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis det besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne i et andet selskab.

Små holdingselskaber har mulighed for at fravælge revision, hvis holdingselskabet og de selskaber, holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

    - en balancesum på 4 mio. kr.
    - en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
    - et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Størrelserne på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i selskabet selv, og de selskaber, det udøver betydelig indflydelse over.

Balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i de selskaber, holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, skal medregnes fuldt ud, selvom holdingvirksomhedens ejerandel er under 100 %.

Værdien af kapitalandele i de selskaber, holdingselskabet udøver betydelig indflydelse over, skal dog fratrækkes, når den samlede balancesum opgøres.

Fravalg af revision ved stiftelse af selskab
Fravalg af revision kræver, at det fremgår af stiftelsesdokumentet, at selskabets årsrapport ikke skal revideres, og at selskabets vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

Fravalget af revision registreres automatisk ved anmeldelse af stiftelse af selskabet hos Erhvervs-styrelsen.

Det er et grundlæggende krav, at vedtægterne er klare. En tredjemand må ved at læse vedtægterne ikke være i tvivl om, hvad der gælder for selskabet. En bestemmelse om, at selskabets årsregnskab kan være revideret, må således ikke fremgå af vedtægterne.

Fravalg af revision efter første og efterfølgende regnskabsår
Fravalg af revision for et igangværende selskab kræver:

at fravalg af revision er vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, og selskabets vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,

at det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision, og

at ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

Selskabet skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Referat fra generalforsamlingen skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Fortsættelse af fravalg af revision
Selskabets ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt.

Før 1. januar 2013 var det også et krav, at ledelsen i tilknytning til ledelsespåtegningen hvert år oplyste såfremt der var truffet beslutningen om fravalg af revision for det kommende regnskabsår. Dette krav er bortfaldet.

Nu er det tilstrækkeligt, at oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for det kommende år gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber.
Fravalg af revision i selskaber
FORSIDE          YDELSER          FRAVALG AF REVISION          KONTAKT